Home

Polární pustiny obyvatelstvo

Polární pustiny •Arktida -oblast severněod severního polárního kruhu, •Antarktida -oblast jižněod jižního polárního kruhu, -Úkol 1: Pomocí jaké souřadnice vyjádříš polohu severního (jižního) kruhu? Jakou má hodnotu? •téměř neobydlené oblasti. 66,5°s. z. š, 66,5°j. z. š Polární pustiny Radek Hakl Charakteristika polárních pustin Převládá charakter neživé přírody (věčný sníh a led) Velmi nízké teploty v průběhu celého roku Absence vody v tekutém stavu Střídání polárního dne a polární noci Vegetace i zvířena na souši jsou chudé druhy i počtem Více druhů zvířat se nachází v moři POLÁRNÍ NOC Geografické rozložení. Úvod > Polární pustina. Polární pustina. nízké teploty po celý rok; teplota půdy pod bodem mrazu; bez flóry (zřídka mechy, lišejníky) lední medvěd, tuleň, velryba, tučňák . Štítky: biomy | obecný zeměpis | zeměpis. Vysvětlivky. Červeným textem jsou označeny informace pro fajnšmekry (tedy navíc)

Přírodní zóny na zemi- savany, pouště, polopouště,deštné lesy SAVANY - Leží severně a jižně od tropických deštných lesů - V subtropickém a tropickém páse (mezi rovníkem a obratníky) - Cca 10°-20° severní a jižní šířky - 14°- 24°C - Leží severně a jižně od biomu střídavě vlhkých tropických lesů - Typické jsou travnaté porosty OBYVATELSTVO. Žijí zde domorodci (prales jim přináší živiny i lékárnu) Polární pustiny. Nízká teplota, velké plochy jsou trvale pokryty sněhovou pokrývkou a části jsou zaledněny Biota je soustředěna v mořích a na pobřeží (plankton je potravou pro mořské živočichy) Arktida Antarktida Polární den - od 21. 3. - 23. 9. začíná na S pólu polární den (Slunce zde nezapadá), v této době je na J pólu. polární noc (Slunce zde nevychází) ARKTIDA = severní polární oblast . Poloha - zahrnuje Severní ledový oceán, nejsevernější část Atlantského oceánu a část severního pobřeží. Evropy, Asie a. Tundra je biom subpolární a polární oblasti, který lze nalézt mezi tajgou a trvale zaledněnými polárními končinami. Tundra se rozkládá v nejsevernějších oblastech Evropy, Asie a Ameriky, v Grónsku a na přilehlých ostrovech (arktická tundra); na jižní polokouli v nejsevernějších oblastech Antarktidy a na přilehlých ostrovech (antarktická tundra) Základní pojmy: Tundra a polární pustiny, lesy mírného pásu, stepi, subtropické rostlinstvo a živočšstvo, vysokohorské rostliny a živočichové, ochrana přírody 131 - Evropa - obyvatelstvo a sídla - vypracovala Mgr. Danuše Ročkov

Polární pustina :: Zeměpis a přírodopis pro Z

 1. Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus)
 2. Polární pustiny. Arktida - oblast . severně. od severního polárního kruhu, Antarktida - oblast . jižně. od jižního polárního kruhu, Úkol 1: Pomocí jaké souřadnice vyjádříš polohu severního (jižního) kruhu
 3. POLÁRNÍ OBLASTI obr.č. 1 Polární oblasti typ krajiny v blízkosti pólů povrch trvale pokryt ledem a sněhem obr.č. 2 Výskyt polárních oblastí u jižního pólu Antarktida(=zmrzlá poušť) a okolní moře u severního pólu Arktida( v blízkosti mírného pásu) velehory obr.č. 3 Podnebí chladné, mrazivé (-30 až -50°C.
 4. Severní arktická polární oblast Hranicí Arktidy je klimatická hranice - červencová izoterma 10°C, která zhruba souhlasí se severní hranicí lesa čili s rozmezím tundry a tajgy. Takto vymezená Arktida má rozlohu 26,4 mil. km2, a z toho asi 18,5 mil. km2 je moře a 7,9 mil. km2 ostrovy a pevniny
 5. Polární pustiny - oblasti věčného sněhu a ledu. Medvěd lední, tuleň, mrož. Tundra - bezlesá krajina, mechy a lišejníky. Sob polární, liška polární, lumík
 6. Jak se polární zvířata brání chladu ?: V každém zeměpisném pásmu žijí zvířata. Aby tam mohla žít, vyvinula si během života určité adaptace. Snad nejnepřátelštější oblastí pro žití jsou oblasti za polárním kruhem. Žijí zde ptáci a savci, kterým nevadí chlad ani nehostinné podmínky trvale zmrzlé půdy
 7. − 17,5mil. km 2 (tj. 58,1%) tvoří polární pustiny, − 6,7mil. km 2 tvoří vertikální areály, − 5,9mil. km 2 tvoří centrální areály. (Započítáme-li doanekumeny i tropické pralesya bažiny, vzroste její plocha až na 6070 mil. km 2, tj. asi 4047% rozlohypevniny.) ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA VE VZTAHU K PŘÍRODNÍM

Je minimální. Zdejší kytovci (vorvaň, keporkak, plejtvák obrovský, kosatka aj.) nejsou svým výskytem vázáni výhradně na jižní polární oblast. Ze suchozemských živočichů má Antarktida s faunou jiných oblastí společné pouze některé ptačí druhy: chaluha velká, rybák dlouhoocasý aj Polární pustiny. Najdeme je na samotných pólech naší planety. Na severním pólu Arktidu, na jižním Antarktidu. Pro obě oblasti je společné, že se nachází daleko za polárním kruhem. Střídá se zde období polárního dne a polární noci. Sníh (většinou ho moc nepadá) se hromadí a postupem času a působením tlaku se. polární pustiny. okolo severního a jižního pólu, ostrovy v Antarktidě a Arktidě, Grónsko obyvatelstvo - rozmístění nerovnoměrné, nejvíce (delta Nilu, oblast Guinejského zálivu, JAR), nejméně (oblast pouští, hor) nejlidnatější stát Nigérie 131 mil. obyvatel, Egypt, Etiopie, Kongo, JAR POLÁRNÍ PUSTINY. Jsou to oblasti kolem pólů (po celý rok pokryty sněhem a ledem). Obyvatelstvo - eskymáci (invité) Vyskytuje se zde - věčně zmrzlá půda (komáři, počály) - polární den a polární noc (velmi dlouho slunce nevyjde nebo nezapadne) 11. - 15. 5. 2020 - odpovězte písemně na otázky 2,3 str. 81 v učebnici.

Polární den a polární noc. 5. Měsíc - přirozená družice Země 41. Polární pustiny. Krajina. 42. Výškové stupně v krajině. o Polární pustiny o Život v oceánech Obyvatelstvo(Z8_11.bmp) o Křížovka o Obyvatelstvo a sídla o Práce s mapou o Hospodářství Č Sahara je poušť v Africe.S rozlohou 9 269 000 km² je největší pouští světa (podle některých zdrojů jsou za poušť označovány i polární pustiny Antarktidy a Arktidy, pak by byla Sahara rozlohou až třetí v pořadí).Zaujímá téměř stejnou plochu jako Čína nebo USA.Rozkládá se od severoafrického pobřeží Atlantského oceánu až k pobřeží Rudého moře na území. Ahojte lidičky chtěl jsem vyjít na povrch s něčím zajímavým tak jsem natočil toto a budou ještě další etapy : Lesotundry a tundry , Jehličnaté lesy ( Tajga )..

Pracovní list pro žáka k tématu tajga a tundra zahrnuje aktivity typu ANO/NE, osmisměrku, práci s textem a atlasem a grafickou pojmovou mapu. Pro shrnutí je využita prezentace Polární oblasti Arktida a Antarktida jsou nejstudenější oblasti na světě. Arktida je území ohraničené severním polárním kruhem, myšlenou čarou kolem severního pólu. Uprostřed se nachází Severní ledový oceán, většinou zamrzlý. Na okraji je pás tundry. Antarktida je kontinent u jižního pólu. Patří k ní i okolní. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně polární den - souvislé denní období za polárním kruhem, kdy slunce vůbec nezapadá => zemská osa svírá s rovinou ekliptiky úhel 66o 33' => polární den a noc - na s. pólu - půl roku polární den (21.3.-23.9.) problémy: růst ozonové díry, tání ledovců a zvyšování hladiny moř

Polární Pustiny Snadná škola

Materiál obsahuje prezentaci, která podrobně seznamuje žáky s přírodními krajinami tundry a polární pustiny. Žáci se seznamují s krajinami, které nejsou zcela nebo vůbec vhodné pro trvalý život lidí. Poznávají proč i rostlinstvo a zvířectvo je v těchto částech Země druhově chudé Arktida, Antarktid Základní pojmy: Polární pustiny, tundra, tajga, listnaté a smíšené lesy mírného pásu, pouště, subtropické rostlinstvo, monzunové opadavé lety, tropický deštný les, vysokohorské oblast Polární pustiny Život v mořích Rozdělí obyvatelstvo podle pohlaví, věku, ekonomické aktivity a zjistí národy a národnostní menšiny na území ČR Jmenuje významná sídla, jejich typy a funkce Důležitá sídla ukáže na mapě.

Zeměpis 7. ročník - Asie - Obyvatelstvo Zapsat a naučit se do 3. 5. 2020 Řešení minulého úkolu: tundra - mechy a lišejníky, polární pustiny - oblast věčného sněhu a ledu, tajga - pás jehličnatých lesů, step - krajina s úrodnou půdou, pouště a polopouště - velmi suché oblasti, monzunový les - střídání období dešťů a období sucha, tropický deštný les. - subpolární a polární - sever Vegetační pásy: polární pustiny, tundry, tajgy, stepi (JZ), polopoušt (Kaspické moře) Obyvatelstvo: 148 mil. obyv. (80% Rusové) - rozložení nerovnom rné Zemědělství: orná půda (8% rozlohy státu) pšenice, jemen, cukrová řepa, brambory rybolov - polární pustiny a tundry - lesy a stepi mírného pásu - subtropické krajiny. Polární pustiny a tundry. mrazové pustiny (sníh, ledovce) bezlesé tundry. obyvatelstvo. přes 700 mil. obyvatel . 3. nejlidnatější světadíl. nejvyšší průměrná hustota zalidnění (67obyv/km2

Asie - obyvatelstvo celkový počet obyvatel - 3,5 miliardy POLÁRNí PUSTINY - oblasti vecného snëhu a ledu lední medvëd, tuleni TUNDRA bezlesá krajina mechú a lišejníkú - severní okraje pevniny - sob polární, liška polární, lumík . TAJGA pás jehliönatých lesú na území Ruska - vlk, liška, jelen, IOS, medvëd. Z toho velkou většinu této plochy zabírají ledovce, zbytek tvoří tundra a polární pustiny. Největším ostrovem je Jiřího země (Zemlja Georga), který má rozlohu 2,770 km 2 a dosahuje největší délky kolem 110 kilometrů. Další významné ostrovy jsou Země Vilčeka a Graham Bell. Ostrovy jsou sopečného původu Následující příspěvek Přírodní zóny na zemi- savany, pouště, polopouště,deštné lesy,stepi,lesy,tundry,polární pustiny Předchozí příspěvek Obyvatelstvo Mohlo by se vám líbit.. stepi, tajga, lesy mírného pásu, tundra, polární pustiny . AFRIKA . pojmy pro vyhledávání na mapě Afriky: Domácí úkol: zakresli pojmy z povrchu a vodstva do slepé mapy Pojmenuj obyvatelstvo severní, střední a jižní Afriky. poledníky a rovnoběžky, rovník, obratníky, polární kruhy a póly, určování zeměpisné. Otázka: Vegetační pásy Předmět: Zeměpis Přidal(a): Lucy 1)Tropické deštné lesy. Území: kolem rovníku(Amazonský PRALES,Konžský prales,Indonésie) Podnebí: vlhké,teplé podnebí ,o celý rok kolem 25°C,srážky 2000-3000mm-Deštné pralesy se ozn.jako plíce planety,největší producent kyslíku na Zem

Sahara je největší poušť světa (podle některých zdrojů jsou za poušť označovány i polární pustiny Antarktidy a Arktidy, pak by byla Sahara rozlohou až třetí v pořadí); rozlohou 9 269 000 km² zaujímá téměř stejnou plochu jako Čína nebo USA. (V arabštině zvuk sahra znamená poušť. 3.Stepi 6. Polární oblasti. Projdi si a zařaď savce podle učebnice, nemusíš je vypisovat, záleží na tobě, jak podrobný zápis si vytvoříš do sešitu.Podrobně jsme většinu zástupců probírali a hlavně jsme získali informace na vašich pěkných prezentacích Polární pustiny. Život v oceánech. Rostlinné pásy 4 (ROSTPAS4.bmp) Obyvatelstvo Afriky. Afrika 5 (AFRIKA5.bmp) Hospodářství Afriky. Severní (islámská) Afrika. Afrika 6 (AFRIKA6.bmp) Křížovka. Černá Afrika - nejchudší část světa. Přesmyčky - africké státy

Sibiř až -700 C. Klimatické podmínky ovlivňují rozmístění vegetačních pásů ( polární pustiny, tundry, tajgy, lesostepi, stepi, polopouště). Obyvatelstvo Průměr. hustota zalidnění je nízká ( 9 obyv./km2). 70% žije v evroé části- Moskva, Sankt-Peterburg, Povolží, Ural 1. Polární pustiny a tundry V nejsevernější části Evropy najdeme polární pustiny a tundry. Tundra je oblast, kde se vlivem chladného počasí nedaří vysokým stromům. Rostou zde zakrslé nízké stromy, lišejníky a mechy. Ze zvířat se tu vyskytují nejčastěji sobi. Ještě víc na sever se nachází polární pustina. 2. Les

Přírodní zóny na zemi- savany, pouště, polopouště,deštné

Polární oblasti - Arktida a Antarktida - zeměpis

Polární pás : tundra , lesotundra , polární pustiny Výškové stupně v krajině - podle nadmořské výšky a rozdílu nadmořské výšky ZEM PIS SV TADÍLŮ A OCEÁNŮ : AFRIKA Poloha , rozloha a členitost pobřeží Afriky Obyvatelstvo Afriky - rasy , národy,jazyky,problém Polární pustiny, tundry, tajga, opadavé lesy mírného pásu, stepi, subtropické rostlinstvo, pouště, savany, tropické deštné lesy. K těmto se přidává ještě specifická vysokohorská květena. Pro zemědělství se nejvíce uplatňuje oblast stepí a smíšených lesů

E, na hřebenech mrazové pustiny - hrubé kamenné sutě, sníh, ledovce. 3. typy přírodních krajin. A, polární pustiny - velmi chladno, sněhové srážky, povrch pokrývá led a sníh, mechy a lišejníky, lední medvěd Učebnice Zeměpis světa I. - oranžová - Polární pustiny a mrazové pouště - Arktida, Antarktida - rozdíl mezi nimi - proveďte výpisky (stručně). Učivo na týden od 13.5. - 20.5. 2020. Stepi a lesostepi, Lesy mírného pásu a jejich rozdělení - učebnice str. 80 - 83 + využijte nasdílenou prezentaci. PL - prosím vypracovat a. polární pustiny KRAJINY ZEMĚ přírodní základ krajiny Ekologové a zeměpisci zkoumají přírodu Chráněná území přírody Globální problémy Země SVĚTADÍLY A OCEÁNY poloha, vymezení, obyvatelstvo POLÁRNÍ OBLASTI AUSTRÁLIE A OCEÁNIE poloha, rozloha celková charakteristika EV- základní podmínky život

- polární, subpolární, mírné a subtropické - převládá mírné vnitrozemské - deštivý letní monzun - téměř 60% území - permafrost - od S k J - polární pustiny, tundry, lesotundry, lesy, lesostepi a stepi - pouště a polopouště v Kaspické nížině. Hospodářstv SUBPOLÁRNÍ A POLÁRNÍ - na severním pobřeží. VEGETAČNÍ PÁSY - na S jsou polární pustiny, které přecházejí v TUNDRU. lesy mírného pásu - hlavně TAJGA na Sibiři. stepi - JZ část Ruska. OBYVATELSTVO. NÁRODNOSTI: Rusové(83%), ale i četné národnostní menšiny Obyvatelstvo a ekonomika České republiky národnostní složení,náboženská struktura,demografické problémy, příčiny zpomalení přírůstku obyvatelstva, migrace, emigrace, imigrace, zaměstnanost,rozmístění obyvatelstva,velká města, změny ekonomiky po 2.sv.válce a po roce 1989,hlavn rovníku do polární pustiny. Pročti si zde popisky přírodních krajin a prohlédni si obrázky. Zodpověz otázku č. 3 v učebnici na str. 49. Pokud nepracuješ v mojí Google učebně zeměpisu, tak odpověď zašli známým způsobem na: sjucitel2020@seznam.c Polární pustiny- Trvale pokryta ledem- Ostrovy Severního ledového oceánu, Arktida a Antarktida . Mechy a lišejníky. Žijí zde Eskymáci- Inuité. Objevují se zde polární záře, polární dny a polární noci. Tundra. Permafrost - trvale zmrzlá půda, v létě rozmrzá jen slabá vrstva na povrch

řídce osídlené jsou polární oblasti, horské oblasti, vnitrozemí pustiny, pouště, amazonská prales. Náboženství: velmi pestré náboženské složení. původní obyvatelstvo vyznává přírodní náboženství (šamanismus), každá rasa si přinesla své náboženství (voodoo) Většina Ameriky je křesťanská (hlavně. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím Studijní materiál Biosféra a pedosféra z předmětu Zeměpis, střední škol Polární kraje severní a jižní polární kraje, drsné přírodní podmínky, pevninské ledovce, např. Grónsko, Antarktida, Arktida Tundra dlouhodobě zmrzlá půda, rozlehlé bažiny, krátké léto (2-3 měsíce) - sever Asie, Evropy, Severní Ameriky Lesy mírného pásm

• polární pustiny Př - fauna, flora, ochrana přírody ENV - E - les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa) ENV - E - tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás) • Životní prostředí o uvádí na vybraných příkladec omývána - ze západu Tichým oceánem, východu Atlantským oceánem a severu Severním ledovým s Jižní Amerikou spojena Panamskou šíjí (Panamský průplav) náležící ostrovy - především na severu - Grónsko (náleží Dánsku) součástí je oblast Střední Ameriky (ne tak rozvinutá jako sever) Povrch horizontálně velice členitý s řadou zálivů, poloostrovů. 1. pouště 2. polární pustiny 3. lesy 4. subtropické rostliny 7) Doplňte. Obyvatelstvo Evropy tvoří převážně: slovanské, _____ a _____ národy. 8) Spojte údaje, které k sobě patří. Salcburk Eiffelova věž Bratislava Chrám Vasila Blaženého Paříž Dunaj Moskva Solná komor Polární oblasti Mrazivé pustiny Hlavním cílem učiva kapitoly je, aby žáci pochopili, proč oblasti Země v blízkosti pólů jsou chladnější než ostatní části planety. K výkladu doporučujeme použít vyobrazení, z něhož lze vyčíst rozdílné úhly dopadu slunečních paprsků Naše škola je od 1. 9. 2011 zapojena do projektu EU peníze školám svým projektem Škola - brána do života. Cílem projektu je prostřednictvím vytváření inovativních výukových materiálů zlepšit kvalitu výuku v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, přírodovědné a matematické gramotnosti a práci s výpočetní technikou (vytváření digitálních.

Tundra - Wikipedi

Obyvatelstvo - počet, vývoj počtu, přirozený a celkový přírůstek, hustota zalidnění, věková, národnostní a náboženská struktura Sídelní struktura - vymezení a funkce měst, urbanizace, suburbanizace, velkoměsta - vesnice, typy vesnického osídlení, tvary vesnic, funkce, rozdíly v ČR - počet sídel, průměrná a. SAHARA Sahara je největší poušť světa (podle některých zdrojů jsou za poušť označovány i polární pustiny Antarktidy a Arktidy, pak by byla Sahara rozlohou až třetí v pořadí); rozlohou 9 269 000 km² zaujímá téměř stejnou plochu jako Čína nebo USA Tropické deštné lesy jsou celkově chudé na živiny, protože jsou dole odplavovány anebo shora přes hustý porost nejsou propouštěny dolů. Stepi,lesy,tundry,polární pustiny. Subtropické podnebí - Přechod mezi tropickým a mírným pásem - Severní polokoule mezi 30° a 45° s. š. U.

Výukový portál [Z] 2

Ob, Jenisej, Lena, Indigirka, Kolyma, Pečora, Sev. Dvina (tají z jihu, max. v dubnu, u pramenů ledovcový režim). Do Atlantského odtékají Dněpr, Něva. Studijní materiál MO 19. ASIE - FYZICKOGEOGRAFICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA z předmětu Zeměpis, střední škol

Evropa - Wikipedi

pouští a polopouští, stepi, pásmo lesù, tundra, polární pustiny, biosféra a Elovék Pojmy: Honšú, Mrtvé mope, Etna, Oslo 8. GLOBÁLNí PROBLÉMY SOUCASNÉHO svÉTA, EKONOMICKÉ INTEGRACE, EU globální a lokální zásahy Elovéka do pFírody, populaëní exploze, vékové pyramidy, bohat poušt'í a polopouští, stepi, pásmo lest, tundra, polární pustiny ,biosféra a Elovék Pojmy: Honšu, Mrtvé more, Etna, Oslo 8. Globální problémy souëasného svëta globální a lokální zásahy Elovëka do pYírody, populaëní exploze, vëkové pyramidy, bohatý Sever a chudý Jih, potravinový problém, problematika nemoc Souprava PS VR nabízí víc než jen hry: s cestovatelskými a turistickými zážitky pro virtuální realitu navštívíš odlehlé kouty planety, vystoupáš na Everest, potopíš se na dno oceánu nebo se vydáš na safari. Sleduj ty nejlepší filmy pro virtuální realitu a staň se součástí filmového plátna. Díky velkému počtu aplikací, včetně YouTube VR, se octneš.

Na severu polární, má po Sibiři nejstudenější klima. SV pobřeží je ochlazováno Labradorským proudem VEGETACE arktické pustiny - Grónsko a severní ostrovy; mechy, lišejníky, řasy; při pobřeží tuleni, mroži, lední medvědi tundry - S Kanady - lišejníky, mechy; sovice sněžná, polární liška, sob, lední medvě velké cesty století (21.) seriál Pro svou hlavní základnu si vyhlédli skalní výběžek nedaleko bodu, kde se jižní polární kruh kříží se 142. východním poledníkem sever polární pustiny, tundry, střed jehličnaté lesy (tajgy), jih smíšené lesy. prudké řeky s vodopády - využití hydroenergie . Obyvatelstvo. malá hustota osídlení.

Polární oblasti - Zeměpis - Články - HUNUNPA

lední medvěd - polární pustiny šakal - polopouště kůň Převalského - stepi orangutan -tropický deštný prales sobol - jehličnaté lesy opiš do sešitu TÉMA : JIHOZÁPADNÍ ASIE 30.3. JZ Asii tvoří Arabský poloostrov, pobřeží Perského zálivu Zápis - Obyvatelstvo Afriky - vytiskněte nebo opište a vložte do sešitu. Polární oblasti. Vítám vás po Velikonocích. Dnes začneme nové téma a zároveň začneme pracovat s novou žlutou učebnicí- Zeměpis světa 1. Mrazivé pustiny + Království ledu str. 14 - 17 a Vzdálená jižní země + Člověk v polárních.

eZe807 Česká republika - obyvatelstvo eZe808 Česká republika - územní uspořádání eZe809 Česká republika - zemědělství eZe810 Česká republika - přírodní podmínky eZe901 Globální změny životního prostředí eZe902 Přírodní katastrofy Polární pustiny - šedá barva státy Liška polární (Vulpes lagopus), někdy zvaná pesec (jindy však může název pesec označovat jen jednu barevnou formu tohoto druhu) je psovitá šelma, dříve klasifikovaná jako jediný druh rodu Alopex, ale zjistilo se, že rod Alopex patří do rodu Vulpes. Žije v severních částech Evropy, Asie, Ameriky.

Asie - přírodní krajiny Mgr

Polární oblast zahrnuje polární pustiny, kde je trvale zmrzlá půda. Jde o nejsevernější oblasti Aljašky nacházející se severně od Brooks Range za severním polárním kruhem. V těchto oblastech jsou dlouhé zimy a krátká studená léta, devět měsíců v roce zde průměrná teplota nepřesáhne 0 °C na severu arktické pustiny (mechy, lišejníky a řasy), tuleni, mroži, a lední medvědi. subpolární oblasti tundry(lišejníkové,mechové a keřové)-zvěř bělokur sněžný, sovice sněžná, sob,liška. 5% území Kanady chráněno- největší Národní park - Wood Bufalo-45 tisíc km- losi,bobři karibů Obyvatelstvo

Jak se polární zvířata brání chladu ? - PŘÍRODA

nejsevernější část pevniny + ostrovy, polární podnebí - nízké teploty, málo srážek, permafrost (trvale zmrzlá půda) • Mírný - 40. - 50. rovnoběžka, chladnější, ubývá srážek směrem do vnitrozemí • Subtropický - 40. rovnoběžka-obratník, teplé podnebí, málo srážek • Tropický Populace, obyvatelstvo - pojmy někdy považované za synonyma, jindy je Anekumena - neobydlená þást Země (např. nejvyšší pohoří, polární pustiny, centrální þásti pouští). Struktura obyvatelstva - složení obyvatelstva podle biologických znaků (pohlaví Toto je mapa z učebnice. V legendě máte jednotlivé pásy vypsané. Někteří jste tam cpali savanu, přitom byste měli vědět, že ta je v Africe (zebry, sloni a tak), nebo polární pustiny, které jsou třeba v Grónsku, ale ne v Evropě. Hodně z vás chyběla subtropická krajina. V učebnici byste našli i ty pojmy k roztřídění VY_52_INOVACE_Z_06_32_Tundra_a_polární_pustiny.ppt .ppt 27,75 MB 0× VY_52_INOVACE_Z_06_33_Severní_Afrika.ppt .ppt 32,84 MB 0× VY_52_INOVACE_Z_06_34_Sahel.ppt .ppt 21,52 MB 1× VY_52_INOVACE_Z_06_35_Země_Guinejského_zálivu.ppt .ppt 9,97 MB 0

Flora a fauna Antarktidy - co zde roste, plave či létá

Lední medvěd - polární pustiny Velbloud - pouště a polopouště 5. Do Severního ledového oceánu ústí 3 velké řeky: Ob, Jenisej a Lena 6. Škrtni pojmy, které do řady nepatří: Bajkal, Balchaš, Kamčatka, Aralské jezero Peking, Kóbe, Tokio, Sapporo Srí Lanka, Sachalin, Malá Asie, Kypr Jáva, Borneo, Sumatra, Mindanao 7 1.POLÁRNÍ PUSTINY A TUNDRY. Tundra - rostliny - mechy, lišejníky, nízké stromy - živočichové - sobi - Polární pustina - nízké teploty, bez rostlin. 2. LESY OBYVATELSTVO. druhý nejhustěji zalidněný světadíl. asi 700mil obyvatel. většina patří k bílé rase - slovanské, románské, germánské národy.

4_Z05_Obyvatelstvo Evropy : 4_Z11_Puzzle mapy Evropy : 4_Z15_Východní Evropa : 4_Z20_ČR - Hospodářstv 12_Z16_Tundry a polární pustiny : 12_Z02_Objevování a dobývání vesmíru-2 : 12_Z07_Azimut : 12_Z12_Vodní toky : 12_Z17_Zemědělstv. poušfí a polopouští, stepi, pásmo lest, tundra, polární pustiny ,biosféra a ëlovëk Pojmy: Honšu, Mrtvé moie, Etna, Oslo 8. Globální problémy souëasného svëta globální a lokální zásahy ëlovëka do piírody, populaëní exploze, vëkové charakteristika polohy a piírodních podmínek,obyvatelstvo,indiánské kultury křoviny, step, lesy mírného pásu, polární pustiny 4. Výškové členění biosféry - v ČR, v ekvatoriálním pásu / Andy / 5. Vliv člověka na biosféru. Geografie obyvatelstva a sídel 1. Městské obyvatelstvo - urbanizace, typy urbanizace, suburbanizace 5

 • Jumanji 1995.
 • Iis versions.
 • Muzikálové studio djkt.
 • Anvil crafting.
 • Chromecast pc app.
 • Viburnum rhytidophyllum cena.
 • Prodam kytarovy set.
 • Yamaha xtz 750 super ténéré recenze.
 • Word vytvoření obsahu.
 • Angora kočka.
 • Mash download.
 • Vldl cholesterol hodnoty.
 • Handpan cena.
 • Poukaz na večeři jihlava.
 • Stráž přírody moravský kras.
 • Elvis presley can't help falling in love chords.
 • Univerzita komenského bratislava.
 • Fancybox.
 • Veřejné právo zsv.
 • Sapho easy cleaning přídavný bidet mt002.
 • Iphone 5s plzen.
 • Mrtvé močály.
 • Asie dokument.
 • 7.6 znamení.
 • Elektrický traktor pro děti.
 • Mangový dort.
 • Menstruace krámy.
 • Přípravky na hubnutí v lékárnách.
 • Oz frbul eshop.
 • Infinity germany.
 • Návody a nápady na oblečení.
 • Hrníčkové muffiny s nutellou.
 • Jordánská měna kurz.
 • Game of thrones online.
 • Mato zachvat smichu.
 • Plastové ohraničení záhonů.
 • Malý pokoj pro dva teenagery.
 • Vytékání mozkomíšního moku.
 • Chodská reneta.
 • Je kun dobytek.
 • Polyethylene glycole.