Home

Doba platnosti občanského průkazu

Skončení platnosti občanského průkazu § 11 (1) Platnost občanského průkazu skončí a) uplynutím doby v něm vyznačené, b) ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení, c) ohlášením nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu, d) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za mrtvého Při vydání nového občanského průkazu. se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu Doba platnosti občanského průkazu. občanům ve věku od 15 do 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 10 let; občanům starším 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 35 let; Převzetí průkazu Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o.

Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech: a) došlo ke skončení. Doba platnosti občanského průkazu: OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - 10 let při vydání občanovi staršímu 15 let. OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - 5 let při vydání občanovi mladšímu 15 let Občanům tak v případě vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne, kteří o vydání osobního dokladu požádají prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, bude zajištěno převzetí dokladu v zákonné lhůtě 3) Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu. Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů v těchto případech: došlo ke skončení platnosti občanského. Doba platnosti občanského průkazu. 10 let; 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let; 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let; Kdo je povinen mít občanský průkaz. občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem: › Občanu staršímu 15 let: do 30 pracovních dnů - 0 Kč do 5 pracovních dnů - 500 Kč do 24 hodin - 1000 Kč › Občanu mladšímu 15 let: do 30 pracovních dnů - 50 Kč do 5 pracovních dnů - 300 Kč do 24 hodin - 500 Kč Bez strojově čitelných údajů s dobou. Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce. 100,- Kč. Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let. 50,- Kč. Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. 100,- K Jestliže vás čeká výměna občanského průkazu před koncem platnosti toho stávajícího nebo žádáte o vystavení občanského průkazu z důvodu nějaké změny, musíte úřadu doložit dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad, jenž nový údaj potvrzuje (například oddací list či potvrzení o změně místa. * doporučená doba pro podání žádosti o nový občanský průkaz je dva měsíce před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Při změně trvalého pobytu občan doloží: občanský průkaz, potvrzení o změně trvalého pobytu (obdržíte na evidenci obyvatel).. Doba platnosti občanského průkazu. Dětem do 15 let se průkaz vydává pouze na 5 let. Převzetí průkazu. Občanský průkaz musí osobně převzít zákonný zástupce. Pro děti do 15 let se nevolí bezpečnostní osobní kód. Občan je po převzetí povinen chránit svůj občanský průkaz: Poučení pro držitele občanského průkazu

Zákon o občanských průkazech - Skončení platnosti

Doba platnosti a typy občanských průkazů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu nebo po ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu) vydání občanskéh průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - správní poplatek 200 Kč Při vydání nového občanského průkazu se předkládá: dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu

Vydání občanského průkazu z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu. 200,- Kč. Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce. 100,- K O vydání občanského průkazu žádá sám občan, pokud je starší 15 let. Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost Doba platnosti občanského průkazu skončí pokud je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení. Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení je povinen jej odevzdat neprodleně kterémukoli. Doba platnosti občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, se strojově čitelnými údaji a) 10 let b) 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let c) 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 le Doba platnosti občanského průkazu skončí dnem ohlášení jeho ztráty nebo odcizení. Z důvodu možného zneužití nelze obnovit platnost nalezeného OP. Jaké fotografie jsou správné pro osobní doklady? Fotografie se již nepřijímá. V současné době se pořizuje digitalizovaná podoba občana (obraz obličeje) při žádosti o.

24. 3. 2020. Skončila vám platnost občanského nebo řidičského průkazu? V době nouzového stavu vyhlášeného na území České republiky je možné se dočasně prokazovat i občanskými průkazy či cestovními pasy, kterým skončila doba platnosti po 1. březnu 2020 Doba platnosti občanského průkazu je při jeho vydání. 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let, 10 let u občanů starších 20 let. Platnost některých dosavadních občanských průkazů. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31.12.2003, pozbývají platnosti nejpozději do 31. prosince 2008 Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytu) bude však přesto nutn Výměna občanských průkazů . Dnem 31.12. 2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 2003 (tj. růžovo-modrá kartička, fotografie nalepená), i když je uvedena doba platnosti bez omezení.. Žádost o vydání občanského průkazu můžete podávat již nyní, nejpozději však do 30.11.2008, předejdete tak náporu u.

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let Pokud doba platnosti průkazu odborné způsobilosti uplynula, lze v období do jednoho roku ode dne pozbytí jeho platnosti vydat nový průkaz, pokud žadatel doloží žádost potvrzením, že v době platnosti průkazu nejméně dva roky vykonával obsluhu vysílacích rádiových zařízení, na niž byl průkaz odborné způsobilosti vydán Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech Doba platnosti občanského průkazu je stanovena dvojím způsobem, a to podle věku občana. Doba platnosti je při vydání občanského průkazu u občanů ve věku od 15 do 20 let 5 let, vzhledem k tomu že se u těchto občanů předpokládají ještě výrazné změny podoby. U občanů starších 20 let je doba platnosti delší a to 10. 3) Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o.

Osobní doklady - Ministerstvo vnitra České republik

 1. Doba platnosti občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - pro občany mladší 15 let-doba platnosti 5 let - pro občany starší 15 let- doba platnosti 10 let - pro občany starší 70 let- doba platnosti 35 let. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.
 2. Doba platnosti občanského průkazu: - 5 let u občanů ve věku od 0 do 15 let - 10 let u občanů starších 15 let - 35 let u občanů starších 70 let. Dřívější skončení platnosti OP: - po sňatku, rozvodu, ovdovění - po zrušení údaje o místu trvalého pobytu - ukončením trvalého pobytu na území Č
 3. Doba platnosti občanského průkazu. Doba platnosti občanského průkazu při jeho vydání je . 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let ; 10 let u občanů starších 20 let; Dobu platnosti občanského průkazu nelze prodloužit. Platnost starých typů občanských průkazů
 4. Výměna občanského průkazu 2018 / Propadlá občanka. V případě konce platnosti občanského průkazu, kdy jeho platnost končí do půl roku, nebo při změně ze zákona (diplom, sňatek...), je vydání nové eObčanky zdarma. Výměna bez zákonných důvodů během platnosti je zpoplatněna 200 korunami (nad 70 let je zdarma)
 5. strojově čitelné údaje zapisované do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno, popřípadě jména občana, číslo občanského průkazu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti občanského průkazu, koncovka rodného čísla 3c) a kontrolní.
 6. PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU § 10. Doba platnosti občanského průkazu. Doba platnosti občanského průkazu je při jeho vydání. a) 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let a. b) 10 let u občanů starších20 let. Skončení platnosti občanského průkazu § 11 (1) Platnost občanského průkazu.

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100,- Kč. Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50,- Kč. Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100,- K Jak a kde požádat o občanský průkaz a co k tomu potřebujete Legislativa: vyhláška č.642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech zákon č.328/1999, o občanských průkazech Odkazy: stránky MVČR- občanské průkazy Související ŽS: Přihlášení k trvalému pobyt Skončení platnosti občanského průkazu a cestovního pasu. Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 K

Konec platnosti občanského průkazu Praha

 1. Občané starší 15 let mají dobu platnosti občanského průkazu 10 let a občané starší 70 let s dobou platnosti 35 let. Druhý typ průkazu je bez strojově čitelných údajů a ten se vydává na žádost. Doba jeho platnosti je 6 měsíc.
 2. Doba platnosti občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem: 10 let; 5 let pro občana mladšího 15 let; 35 let pro občana staršího 70 let Platnost OP bez strojově čitelných údajů : 6 měsíců - vydává se z důvodu technické závady, katastrofy, jiné mimořádné událost
 3. O vydání občanského průkazu žádá: Občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem využije fotografii a podpis.
 4. Správní poplatek za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let je 1.000,- Kč, u občana mladšího 15 let 500,- Kč. Doba platnosti občanského průkazu . Doba platnosti občanského průkazu při jeho vydání je: 5 let u občanů ve věku do 15 let; 10 let u občanů starších 15 let; 35 let u občanů starších 70 le
 5. VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU V tomto dokumentu naleznete podrobné informace, které se týkají vydávání občanských průkazů. Kliknutím na označení jednotlivých kapitol v obsahu níže se dostanete přímo Typy vydávaných občanských průkazů a doba jejich platnosti: Standardně je od 1. 7. 2018 vydáván tzv. e-OP,.
 6. Povinná výměna řidičského průkazu je od správního poplatku osvobozena. Tedy platí, že pro standardní vydání do 20 dnů v případě, kdy vám končí platnost řidičského průkazu, je vydání nového dokladu od poplatků osvobozeno, pokud podáte žádost o výměnu dokladu nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti starého.
 7. - Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem
Řidičský průkaz vyřídíte snáze, ale připlatíte si

Platnost dokladů totožnosti a prokazování totožnosti

Doba platnosti občanského průkazu • 10 let • 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy občan dosáhl věku 15 let.. 3. Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu: Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů. 23.03.2020, 13:18

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování

DOBA PLATNOSTI OBČANSKÉHO PRŮKAZU. a) 10 let b) 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let c) 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let. DOKLADY POTŘEBNÉ K VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU. Vydání prvního občanského průkazu předvolávání osob k výměně občanského průkazu po uplynutí platnosti občanského průkazu kontrola údajů a dokladů na úseku příjmu a výdeje občanských průkazů předávání vyhotovených občanských průkazů občanům projednávání dle zákona č. 200/1990 Sb., v pl. znění, v blokovém řízení přestupky

Končí mi platnost občanského průkazu? Co budu potřebovat pro nový? Přijdete na úřad se stávajícím občanským průkazem, kterému končí platnost (nebo již skončila), na místě Vás pracovnice vyfotí, vyplní s Vámi elektronicky žádost, kterou podepíšete Vydání občanského průkazu 03. Název životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce (po nabytí státního občanství) - 100 Kč ; Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč ; Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 K Doba platnosti občanského průkazu: • 10 let, • 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let, • 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let. Formulář, kde je k dispozici

Úřad MČ: Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

- důvody skončení platnosti občanského průkazu (ze zákona, na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností)- důvody a postup při vydávání potvrzení o občanském průkazu- doba platnosti potvrzení o občanském průkazu- povinnosti občana, jiných fyzických osob, - působnost obecních úřadů obcí. Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu, pokud od jejichž pořízení z evidence občanského průkazu nebo cestovního dokladu neuplynula doba delší.

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100,- Kč Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50,- Kč Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100,- K Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ? Kde nás najdete Litoměřice, Topolčianská 447/1Odbor dopravy a silničního hospodářství Úřední hodiny Pondělí a středa: 08.00 - 12.00, 12.30 - 17.00Úterý a čtvrtek: 08.00 - 12.00 Pracovníci Alena Prochová, tel.: 416 916.. Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100 Kč. Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč (platnost 5 let). Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč Doklady nutné k vyřízení ŘP: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. pas + náhradní doklad občanského průkazu). Obecní úřad s rozšířenou působností vydá Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP, které jako náhrada ŘP platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů

Pokud vyřizujete novou občanku před koncem platnosti té stávající, předkládá se dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučuje se požádat o průkaz 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu - uplyne doba platnosti uvedená v občanském průkazu, - je ohlášena ztráta nebo odcizení občanského průkazu, - byla občanovi rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům nebo byl zbaven způsobilosti a tato skutečnost není v občanském průkazu vyznačena 3) Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů. 4) Neprojednání přestupk

Propadlé doklady budou v době nouzového stavu tolerovány

Občanské průkazy Oficiální stránky statutárního města

Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytu) bude však přesto nutné občanský. Vydání občanského průkazu pro výkon volebního práva s délkou platnosti 1 měsíc. Nevlastní-li občan platný občanský průkaz či cestovní pas, může pro výkon volebního práva požádat u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí, kde má trvalé bydliště, o vydání občanského průkazu s délkou platnosti 1 měsíc Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce. 100 Kč. Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15ti let. 50 Kč. Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15ti let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. 100 K Od 1. 7. 2018 končí vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (tzv. rychlovka) s dobou platnosti 1 měsíc, který bylo možno z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu občanovi vydat na počkání. Kontakt Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne: kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená; kdy došlo k ohlášení ztráty, odcizení, zničení; obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství (pokud je v něm uveden stav

Doba platnosti občanského průkazu bez strojově čitelných údajů. s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním el. čipem, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - Kč 100 (pouze při nabytí státního občanství) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - Kč 50; Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - Kč 10

Občanský průkaz • Potřebuji vyřídit • Praha

b) Doba platnosti občanských průkazů a důvody vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů. c) Povinnosti ohlašovny při občanem hlášené změně místa trvalého pobytu. d) Jaký je postup při ověřování rodného čísla? 12. a) Řízení o vydání cestovního pasu Pokud občan po ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu podává žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, podává současně žádost o vydání e-OP a za každý občanský průkaz hradí správní poplatek Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji lze podat elektronicky pouze za předpokladu, že digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis jsou vedeny v evidenci cestovních dokladů (od. 1.1. 2013 také v evidenci občanských průkazů) a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba. 2012 se do občanského průkazu nezapisují údaje o manželech a partnerech, údaje o dětech, údaje o rodném příjmení, údaje o omezení svéprávnosti, o opatrovníkovi a zákazu pobytu. Od stejného data je možné zvolit si, zda-li bude v novém dokladu uveden rodinný stav Standardní doba platnosti řidičského průkazu je 10 let. Výjimku tvoří skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. Jejich platnost je omezená na pět let. Co k výměně řidičského průkazu potřebuji? Zastoupení není možné. Na úřad se musíte dostavit osobně a musíte předložit následující

Občanské průkazy: Litvíno

a) jméno, příjmení, rodné příjmení, datum, místo a okres narození a u občanů narozených v cizině pouze stát narození, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, rodinný stav a trvalý pobyt občana, doba platnosti občanského průkazu, datum jeho vydání a úřad, který jej vydal skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem Ve správním obvodu Praha 16 lze podat žádost o vydání občanského průkazu a občanský průkaz převzít na adrese: Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, I. patro, telefon: 234 128 229, 234 128 244, 234 128 245 a 234 128 247

Vyřízení občanského průkazu: co vzít s sebou? - Měšec

Konec platnosti občanského průkazu - co s tím? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Konec platnosti občanského průkazu - co s tím?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac přijímá žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji; předává vyhotovené občanské průkazy občanům; vydává občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc pro účely voleb; vede správní a přestupková řízení na úseku občanských průkazů O vydání občanského průkazu lze požádat zdarma, 6 měsíců před koncem platnosti stávající občanského průkazu. Pokud o vydání občanského průkazu požádá občan, který dovršil sedmdesát let věku, bude mu vydán občanský průkaz s dobou platnosti 35 let. Předkládané doklady k žádosti - v 15 letech a starš O vydání občanského průkazu žádá: - občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému.

Informace pro žadatele o občanský průkaz: Jihlav

Vydání občanského průkazu — Ostrav

Občanský průkaz Statutární město Opav

 • Sapho easy cleaning přídavný bidet mt002.
 • Pánský pásek versace.
 • Nemoci pohybového ústrojí.
 • Vchodové dveře otisk prstu.
 • Lighten background css.
 • Rauch my tea soutěž.
 • Australský ovčák štěně.
 • Jak získat bývalého partnera zpět.
 • Ozonee.
 • Google map api licensing.
 • Zlatý kok.
 • Decathlon olomouc šantovka.
 • Jezevčík králičí.
 • Hamaka spaní ve dvou.
 • Gregory peck filmografie.
 • Chobotnice zajímavosti.
 • Koliformní bakterie hodnoty.
 • Mumia 2.
 • Pokemon go evolve pokemon.
 • Olympia olomouc reserved.
 • Podvazkové punčochy praha.
 • Kurz pro přepočet cizí měny.
 • Španělština popis obrázku.
 • Utorrent cod mw3.
 • Stock výroční zpráva.
 • Luxovani bazenu navod.
 • Němčina do ucha.
 • Peeling na obličej dm.
 • O návrhu zákona který byl senátem zamítnut.
 • Smrt princezny diany.
 • Balaton mapa.
 • Bolest břicha pocit na zvracení průjem.
 • Volební lístky 2017.
 • Placatky s vlastním potiskem.
 • Peceny marinovany kralik.
 • Vw beetle vanliga fel.
 • Dumrealit rezervační smlouva.
 • Hrvy height.
 • Rezonanční frekvence reproduktoru.
 • Orientovaný úhel definice.
 • Metalofony.